Jadralni klub
LOKA TIMING
Škofja Loka

a

 
.
PRAVILA JADRALNEGA KLUBA
LOKA TIMING
 

      I. SPLOŠNE DOLOČBE

 
 
1. ČLEN
 
Ime kluba je: JADRALNI KLUB LOKA TIMING,  (v nadaljevanju klub). Sedež kluba je v Škofji Loki.
 
2. ČLEN
 
Klub je prostovoljno združenje ljubiteljev jadranja in jadralnega  športa na amaterski osnovi, ki preko združevanja uresničujejo svoje interese na področju  navtike, športa,  rekreacije in medsebojnega druženja.
 
3. ČLEN
 
Klub deluje na področju občine Škofja Loka.
 
4. ČLEN
 
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
 
5. ČLEN
 
Klub ima svoj pečat. Pečat je v obliki kroga, premera 30 mm, ki simbolizira kompas. V sredini pečata je stilizirana  jadrnica na valu, na obodu pa je napis Jadralni klub LOKA TIMING.
 
6. ČLEN
 
Klub ima svojo zastavo , ki je po dolžini diagonalno razpolovljena ,spodaj zelene, zgoraj pa rumene barve . Na sredi  zastave je simbol kluba, vsebinsko znak pečatu. Ime in oznaka kluba se uporabljata na oblačilih,  propagandnem materialu in pri drugih izdelkih v zvezi z delovanjem kluba.
 
7. ČLEN
 
Klub se lahko povezuje z ostalimi vsebinsko sorodnimi klubi z namenom, na osnovi jadralnega športa, navtike in jadranja.
 
8. ČLEN
 
     Delovanje kluba je javno. Javnost se zagotavlja z:
 
     -    obveščanjem članov kluba o sestankih,
     -    objavljanjem zapisnikov v prostorih kluba,
     -    objavljanjem informacij o načrtovanih aktivnostih kluba.
     -    vabljenjem novinarjev in drugih zainteresiranih na seje organov kluba,
     -    objavljanjem prispevkov o dejavnosti kluba v sredstvih javnega obveščanja in elektronskih medijih.
 
      Za zagotovitev obveščanja javnosti je odgovoren predsednik kluba.
 
      9. ČLEN
 
      Klub s svojim delovanjem uresničuje naslednje naloge in cilje:
 
      -    populariza jadranje in jadralnI šport ter navtiko
      -    seznanja člane z novostmi na področju jadralnega športa in navtične opreme,
      -    nudi strokovno pomoč članom pri nakupu opreme,
      -    s članstvom sodeluje na množičnih jadralnih in drugih tekmovanjih in prireditvah,
      -    za svoje člane organizira jadralne regate in popotovanja z namenom spoznavanja Slovenije in tujine,
      -    nudi usluge v zvezi z navtiko tudi za nečlane,
      -    prireja izobraževanja in predavanja v okviru  dejavnosti kluba.
 
      Klub ne opravlja pridobitne dejavnosti.
 
 
 
      II. ČLANSTVO
 
10. ČLEN
 
Član kluba postane vsak občan, ki sprejme ta pravila, poda upravnemu odboru pismeno pristopno izjavo in plača članarino. Članstvo je prostovoljno.
 
Tujci so lahko člani kluba, če imajo stalno prebivališče v Sloveniji oz. začasno prebivališče več kot eno leto.
 
11. ČLEN
 
      Pravice članov kluba so:
 
-    da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
-    da sodelujejo pri delu organov kluba,
-    da dajejo predloge za delovanje kluba.
 
Za mladoletnika do dopolnjenega  7. leta starosti podpišejo pristopno izjavo zakoniti zastopniki, za mladoletne od 7. do 15. leta pa je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Mladoletniki do 15. leta starosti ne morejo biti voljeni v organe društva in nimajo volilne pravice, oprosti se jih plačevanja članarine.
V spremstvu staršev, oziroma z njihovim pismenim soglasjem, lahko sodelujejo pri aktivnostih kluba.
 
12. ČLEN
 
      Dolžnosti članov kluba so:
 
-     da volijo in da v primeru izvolitve v organe kluba tam tudi aktivno delujejo,
-     da sodelujejo pri aktivnostih kluba,
-     da spoštujejo pravila kluba,
-     da se, v kolikor jim to dopušča čas, udeležijo vsaj ene jadralske prireditve
-     da dostojno zastopajo ime kluba,
-     da na množičnih prireditvah nosijo oblačila z znakom kluba,
-     da redno, najkasneje do konca februarja tekočega leta plačajo članarino.
 
 
13. ČLEN
 
      Članstvo v klubu preneha:
 
-     z izstopom,
-     s črtanjem
-     z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba,
-     s smrtjo.
 
14. ČLEN
 
Član izstopi na podlagi pismene izjave o izstopu iz kluba, ki jo poda Upravnemu odboru
 
15. ČLEN
 
Član se črta, če eno leto kljub opominu ne plača članarine. Črtanja se opravijo vsako leto konec meseca marca.
 
16. ČLEN
 
Član se izključi iz kluba, če krši pravice in dolžnosti iz 11. in 12. člena teh pravil, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu in interesom kluba, če je pred sodiščem obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z delovanjem kluba, ki se preganja po uradni dolžnosti ali je zanj zagrožena denarna kazen.
Ukrep izključitve po navedenem postopku izreče disciplinska komisija.
 
 
 
      III. ORGANI KLUBA
 
 
17. ČLEN
 
      Organi kluba so:
 
-    občni zbor,
-    upravni odbor,
-    nadzorni odbor,
-    disciplinska komisija.
 
 
a)      OBČNI ZBOR
18. ČLEN
 
Občni zbor je najvišji organ kluba, ki voli ostale organe in odloča o najpomembnejših zadevah. Sestavljajo ga vsi člani kluba.
 
 
19. ČLEN
 
Občni zbor je reden in izreden. Redni občni zbor se sklicuje enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila. Sklicuje ga upravni odbor.
Izredni občni zbor se sklicuje po potrebi in sicer na pobudo upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba. Izredni občni zbor odloča le o zadevi za katero je bil sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je dobil zahtevo nadzornega odbora ali tretjine članov kluba, sicer ga lahko skliče predlagatelj.
Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom sklica. Najkasneje takrat morajo biti tudi poslana vabila z dnevnim redom vsem članom kluba.
 
20. ČLEN
 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj ena tretjina članov.
 
21. ČLEN
 
Občni zbor prične predsednik upravnega odbora in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli tričlanskega delovnega predsedstva. Poleg tega izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa še volilno komisijo in druge delovne organe.
 
22. ČLEN
 
Občni zbor sprejme sklepe z večino navzočih članov.
O spremembah imena in simbola kluba, vsebine kluba, odtujitvi nepremičnin ter prenehanju delovanja kluba, odloča občni zbor s sklepom, za katerega je glasovalo več kot polovico vseh članov kluba.
 
23. ČLEN
 
      Občni zbor:
 
-     sklepa o dnevnem redu,
-     razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
-     sprejema letni program kluba,
-     odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora in odločbam disciplinske komisije, ter dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
-     sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun za minulo leto,
-     sprejema pravila ter druge splošne akte kluba,
-     odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namerami in cilji kluba,
-     s pisnim glasovanjem voli in razrešuje upravni odbor (predsednika, podpredsednika, tajnika in člane), nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo,
-     odloča o odtujitvi in nakupu nepremičnin,
-     odloča o prenehanju kluba,
-     določa višino članarine.
-     odloča o spremembi sedeža kluba
 
 
24. ČLEN
 
Zapisnik občnega zbora podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja zapisnika in zapisničar.
 
 
 
 
 
 
b)      UPRAVNI ODBOR
 
25. ČLEN
 
Upravni odbor upravlja organizacijske, upravno –administrativne in strokovno- tehnične zadeve.
 
26. ČLEN
 
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.
 
27. ČLEN
 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, tajnik ,blagajnik in trije člani. Predsednik U.O. je istočasno predsednik kluba.
 
28. ČLEN
 
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub po stališčih in usmeritvah upravnega odbora, pred državnimi organi in organizacijami  v državi in tujini. V primeru njegove zadržanosti  ga nadomešča namestnik predsednika
 
Predsednika kluba izvoli občni zbor za dobo štirih let.
 
Predsednik kluba je odgovoren za delovanje kluba v skladu z pravili kluba in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO:
 
29. ČLEN
 
Upravni odbor upravlja klub med dvema občnima zboroma v skladu z letnim programom kluba in usmeritvami občnega zbora. Sestaja se najmanj dvakrat letno.
 
30. ČLEN
 
Člane upravnega odbora voli občni zbor za štiri leta.
 
      31. ČLEN
 
      Upravni odbor predvsem:
 
-     sklicuje občni zbor,
-     pripravlja gradivo in predloge sklepov za občni zbor,
-     pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
-     pripravlja predloge aktov kluba,
-     pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
-     vodi evidenco članstva,
-     skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva kluba,
-     odloča o odtujitvi in nakupu premičnin.
 
32. ČLEN
 
Upravni odbor veljavno sklepa, če seji prisostvujejo vsaj štirje člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih  člana.
 
 
c)       NADZORNI ODBOR
 
33. ČLEN
 
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Nadzorni odbor izmed sebe imenuje predsednika.
 
34. ČLEN
 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora in ostalih organov kluba med dvema občnima zboroma in izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in mu mora vsaj enkrat letno pismeno poročati o svojem delu.
35. ČLEN
 
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, lahko pa se udeležujejo njegovih sej, vendar brez pravice odločanja.
 
 
d)      DISCIPLINSKA KOMISIJA
 
 
36. ČLEN
 
Disciplinsko komisijo v tričlanski sestavi, izvoli občni zbor za dobo štirih let.
Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani le te.
Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
Disciplinska komisija je sklepčna, ko so prisotni vsi njeni člani.
Odgovorna je občnemu zboru.
Disciplinska komisija sprejema sklepe soglasno.
 
 
 
 
       IV.  MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA
 
      37. ČLEN
 
Dohodki kluba so:
 
-     članarina,
-     donacije,
-     sponzorska sredstva
-     dohodki od drugih dejavnosti,
-     dotacije,
-     darila,
-     javna sredstva.
 
Če klub pri opravljanju drugih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora uporabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki jih sprejme občni zbor.
 
38. ČLEN
 
Premoženje kluba sestavljajo premičnine in nepremičnine.
 
39. ČLEN
 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi s področja materialno-finančnega poslovanja.
 
40. ČLEN
 
Finančno poslovanje se vodi preko TRR pri banki v RS.
 
Finančno poslovanje se vodi v  skladu z računovodskimi standardi za društva . Klub vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, to je vodenje knjige prejemkov in izdatkov (lahko tudi samo blagajniški dnevnik) in v skladu s pravilnikom o finančnem materialnem poslovanju. Vse ostale podatke, potrebne za sestavitev letnega poročila, pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Poleg tega vodi še register osnovnih sredstev.
Vodi ga blagajnik, ki enkrat mesečno o finančnem poslovanju obvešča upravni odbor.
Blagajnika izvoli občni zbor.
 
41. ČLEN
 
Finančne listine podpisujeta predsednik kluba in blagajnik, v odsotnosti predsednika pa njegov namestnik.
 
42. ČLEN
 
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.
 
Tajnik kluba skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela , ter za koordinacijo med organi kluba. Izvoljen je za štiri leta. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
 
 
 
V.  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
  
43. ČLEN
 
Za disciplinski prekršek se šteje neizvajanje sklepov organov kluba in vsakršno ravnanje, ki je v nasprotju z interesi kluba in zmanjšuje njegov ugled.
Disciplinski prekršek stori tisti član, ki:
-     dela v nasprotju s pravili kluba,
-     dela v nasprotju s sklepi organov kluba,
-     zlorabi funkcijo v klubu,
-     širi neresnične govorice, ki škodujejo delu in ugledu kluba.
 
 
44. ČLEN
 
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, na drugi pa v pritožbenem postopku občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.
Disciplinska komisija vodi postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom.
 
45. ČLEN
 
Disciplinska komisija lahko članom kluba izreče naslednje ukrepe:
-     opomin,
-     javni opomin pred izključitvijo,
-     izključitev.
 
 
VI. KONČNE ODLOČBE
 
46. ČLEN
 
Klub ima lahko  tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe , ki klubu materialno, finančno, moralno ali kako drugače pomagajo.
      Razmerje z njimi se uredi s pogodbo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločati.
 
47.ČLEN
 
Klub preneha delovati:
 
-     s sklepom občnega zbora
-     po samem zakonu
-     zaradi spojitve z drugimi društvi
-     če se pripoji k drugemu društvu
-     s stečajem
-     na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
 
Za sklep o prenehanju mora glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov ob pogoju , da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica vseh članov.
 
Po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha obstajati oz. če je bil v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih.
 
Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo.
 
48. ČLEN
 
V primeru prenehanja delovanja kluba pripadajo sredstva KLUBU ČASOMERILCEV LOKA TIMING, Škofja Loka. Javna sredstva se vrne v proračun.
 
Klub lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih pa preide premoženje društva na društvo, h kateremu bi se klub pripojil oz. na društvo, ki bi nastalo z spojitvijo z drugimi društvi.
  
49. ČLEN
 
O sklepu občnega zbora o prenehanju delovanja kluba, mora predsednik kluba v 15 dneh obvestiti pristojni upravni organ zaradi izbrisa iz registra društev.
 
50. ČLEN
 
Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor kluba.
 
      51. ČLEN
 
Ta pravila so bila sprejeta na občnem zboru dne 29. 11. 2007, s spremembo 48.člena na Občnem zboru 4.3.2015 in se uporabljajo z dnem potrditve pri pristojnem upravnem organu.
 
 
 
Škofja Loka, dne 4.3.2015

osveženo:  29.01.2024 © Miran 2008-2024